Lịch phát hành sách tháng 4/2016: Bachvietbooks

14/04/2016

STT Tên sách  NXB Ngày nộp lưu chiểu Ngày dự kiến PH Tác Giả Số trang Giá bìa
1 Thuật bán hàng đỉnh cao Lao Động 30/03 12/04 Tom Sant  400 89,000
2 Biểu tượng thất truyền TB Lao Động 25/03 09/04 Dan Brown  744 185,000
3 Nơi em thuộc về Lao Động 29/03 09/04 Johanna Lindsey 560 125,000
4 Anh có thích nước Mỹ không TB Lao Động 28/03 09/04 Tân Di Ổ 524 138,000
5 Tọa độ tình yêu Dân Trí 05/04 14/04 GreenStar - Điền Yên - Lam Nguyên 250 69,000
6 Àbientôt … Hẹn gặp lại Dân Trí 30/03 14/04 Hiệu Constant 288 75,000
7 Kẻ tình nghi Dân Trí 24/03 09/04 Drusilla Campbell 408 98,000